Výsledky hlasovania Valného zhromaždenia

Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia 4.7.2018

Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia

CRH (Slovensko) a.s.

(zverejnenie podľa § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)

 

Dátum a čas konania VZ: 04.07.2018, 10.00 – 12.20 hod

Miesto konania VZ: administratívna budova sídla v Rohožníku

 

Program:

  1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
  2. Výročná správa vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017
  3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady, Správa dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017
  4. Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017
  5. Schválenie audítora spoločnosti
  6. Zmena stanov

-  podstata navrhovaných zmien: zmena predmetu podnikania (čl.4)

  1. Zmena členov dozornej rady
  2. Záver

 

Prijaté uznesenia:

 

 

K bodu 1: Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia

 

Valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia nasledovne: predseda VZ: Viera Blazsek, skrutátor: Alena Kuráková, Martina Koronská, overovatelia zápisnice: Matej Čuha, Michaela Jankovičová, zapisovateľ: Pavol Krivulčík.

 

Výsledky hlasovania:

Prítomní:        4 386 159 (počet akcií)          ----------------- 99,7726 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 159 (počet akcií)     -------- 100 % z prítomných a 99,7726 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)  ----------------- 0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 159 (počet akcií)   ----------------- 100 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                 ----------------- 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov -------- 0 % z prítomných (počet hlasov)

 

 

K bodu 2: Výročná správa vrátane Správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017

 

žiadne uznesenie

K bodu 3: Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017

 

žiadne uznesenie

 

 

K bodu 4: Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017

 

Valné zhromaždenie schvaľuje predloženú výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2017, overenú audítorom Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Licencia SKAU č. 257, podpísanú Ing. Peter Uram-Hrišo Licencia UDVA č. 996 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po preskúmaní dozornou radou a na základe predneseného stanoviska a odporučenia dozornej rady, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov Spoločnosti, v predloženom znení:

 

Vybrané ukazovatele

31.12.2017

 

Tržby

154 068 740

EUR

Hospodársky výsledok po zdanení

38 316 161

EUR

Nerozdelený zisk minulých rokov

23 867 253

EUR

Neuhradená strata minulých rokov

- 67 499 615

EUR

Ostatné fondy - fond ostatného použitia

23 328

EUR

Základné imanie

145 196 458

EUR

Vlastné imanie

144 146 311

EUR

Zákonný rezervný fond

8 521 380

EUR

Vysporiadanie hospodárskeho   výsledku

2017

 

Výplata dividend - brutto (EUR 0,00   na akciu)

0

EUR

Tantiémy

0

EUR

Prídel do zákonného rezervného fondu

3 831 616

EUR

Prídel do sociálneho fondu

0

EUR

Zníženie ostatných fondov - fond ostatného   použitia

- 23 328

EUR

Neuhradená strata minulých rokov

 34 507 873

EUR

 

Valné zhromaždenie neurčuje v zmysle § 178 odsek 5 a 6 Obchodného zákonníka rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ani neurčuje deň začatia výplaty dividendy z dôvodu, že rozhodlo o nerozdelení zisku a nevyplatení dividend.

Valné zhromaždenie z toho dôvodu neurčuje miesto ani spôsob výplaty dividend.

 

Výsledky hlasovania:

Prítomní:        4 386 169 (počet akcií)          ----------------- 99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií)     -------- 100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)  ----------------- 0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 064 (počet akcií)   ----------------- 99,9976 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     80 (počet akcií)               ----------------- 0,0018 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 25 (počet akcií), 1 akcionár  -------- 0,0006 % z prítomných (počet hlasov)

 

 

K bodu 5: Schválenie audítora spoločnosti

 

Valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Hodžovo námestie 1A, Bratislava 811 06 ako audítora spoločnosti na rok 2018 a na dobu neurčitú.

 

Výsledky hlasovania:

Prítomní:        4 386 169 (počet akcií)          ----------------- 99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií)     -------- 100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)  ----------------- 0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 134 (počet akcií)   ----------------- 99,9992 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     10 (počet akcií)               ----------------- 0,0002 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 25 (počet akcií), 1 akcionár  -------- 0,0006 % z prítomných (počet hlasov)

 

 

K bodu 6: Zmena stanov

 

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu čl. 4 stanov, pričom nové úplné znenie čl. 4 stanov je nasledovné:

ČI. 4
Predmet podnikania

  1. 1.         Predmetom podnikania spoločnosti je:

1.1  výroba cementu a vápencových výrobkov;

1.2  poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach výroby cementu, transportného betónu, kameniva, alternatívnych palív, informačných technológií a obchodu;

1.3  administratívne práce;

1.4  prenájom nehnuteľností;

1.5  automatizované spracovanie dát;

1.6  banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa oprávnenia vydaného Obvodným banským úradom v Bratislave:

-   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk;

-   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov;

-   úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním;

-   zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených banských činnostiach;

-   dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov (ČVBS);

1.7  vykonávanie geologických prác podľa rozhodnutia MŽP SR;

1.8  nákladná cestná doprava;

1.9  reklamná a propagačná činnosť;

1.10         prenájom hnuteľných vecí;

1.11         prevádzkovanie dráhy (železničnej vlečky);

1.12         informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly;

1.13         bezpečnostnotechnická služba;

1.14         kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;

1.15         uskutočňovanie stavieb a ich zmien;

1.16         podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom;

1.17         podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom;

1.18         výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu;

1.19         medzinárodná nákladná cestná doprava;

1.20         elektroenergetika v rozsahu: výroba elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny podľa povolenia č. 2005E 0058

1.21         vykonávanie trhacích prác

 

Výsledky hlasovania:

Prítomní:        4 386 169 (počet akcií)          ----------------- 99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií)     -------- 100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)  ----------------- 0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 159 (počet akcií)   ----------------- 99,9998 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                 ----------------- 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 10 (počet akcií), 1 akcionár  -------- 0,0002 % z prítomných (počet hlasov)

 

 

K bodu 7: Zmena členov dozornej rady

 

1. Uznesenie

Valné zhromaždenie odvoláva:

Noel Joseph O’Mahony, bytom Leefeale, Cummeen, Adare, Co. Limerick, Írsko, nar. 04.01.1969, z pozície člena dozornej rady,

Shane Carmody, bytom Drehidtrasna, Adare, Co. Limerick, Írsko, nar. 04.02.1972, z pozície člena dozornej rady,

a to s účinnosťou ku dňu 14.07.2018.

 

2. Uznesenie

Valné zhromaždenie volí:

Luc Callebat, bytom 7 rue Edouard Detaille, 75017 Paríž, Francúzsko, nar. 19.03.1964, za člena dozornej rady,

Mariusz Bogacz, bytom ul. Miączyńska 32, 02-637 Varšava, Poľsko, nar. 06.06.1972, za člena dozornej rady,

a to s účinnosťou ku dňu 15.07.2018.

 

3. Uznesenie

Valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie nových členov dozornej rady v predloženom znení.

 

Výsledky hlasovania:

1. uznesenie:

Prítomní:        4 386 169 (počet akcií)          ----------------- 99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií)     -------- 100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)  ----------------- 0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 159 (počet akcií)   ----------------- 99,9998 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                 ----------------- 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 10 (počet akcií), 1 akcionár  -------- 0,0002 % z prítomných (počet hlasov)

2. uznesenie:

Prítomní:        4 386 169 (počet akcií)          ----------------- 99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií)     -------- 100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)  ----------------- 0 % z prítomných (počet hlasov)

kandidát Luc Callebat:

Hlasovali za:         3 738 527 (počet akcií)   ----------------- 85,1621 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                 ----------------- 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 20 (počet akcií), 2 akcionári -------- 0,0005 % z prítomných (počet hlasov)

kandidát Mariusz Bogacz:

Hlasovali za:         647 607 (počet akcií)      ----------------- 14,8371 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                 ----------------- 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 15 (počet akcií), 2 akcionári -------- 0,0003 % z prítomných (počet hlasov)

3. uznesenie:

Prítomní:        4 386 169 (počet akcií)          ----------------- 99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií)     -------- 100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)  ----------------- 0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 134 (počet akcií)   ----------------- 99,9992 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                 ----------------- 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 35 (počet akcií), 2 akcionári -------- 0,0008 % z prítomných (počet hlasov)

 

 

K bodu 8: Záver 

 

žiadne uznesenie

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Ďakujeme za Váš záujem!

O skupine CRH

Kde nás nájdete