Trvalo udržateľný rozvoj

Súčasť našej stratégie a podnikania

Zameriavame sa na to, aby bol náš prístup dlhodobo udržateľný, zodpovedný a etický vo všetkých oblastiach, v ktorých pôsobíme a voči tým, ktorých sa naše podnikanie týka. Vďaka tomu môžeme rozširovať svoj pozitívny vplyv naprieč celým dodávateľsko-odberateľským reťazcom, a zároveň vytvárať podmienky pre silné a pružné podnikanie, ktoré prináša dlhodobo výsledky a prínos pre CRH (Slovensko) aj pre komunity, kde pôsobíme.

Pre našu spoločnosť sa trvalo udržateľné podnikanie spája na jednej strane s meraním výsledkov a riadením rizík a na druhej s prinášaním inovatívnych riešení, zvyšovaním efektivity a zlepšovaním všetkých produktov aj procesov – a to vždy tak, aby dokázali priniesť hodnotu navyše.

Udržateľnosť v našom ponímaní je aj o dlhodobej organizačnej udržateľnosti a jedným z kľúčov k tomu je, aby sme boli príťažlivými pre tých najlepších a mali skvelých zamestnancov.

Zdravie a bezpečnosť

Zdravie a bezpečnosť

Našou najvyššou prioritou je zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a všetkých ďalších zainteresovaných osôb.

Ochrana životného prostredia

Životné prostredie

Ochrana životného prostredia a najvyššie štandardy environmentálneho manažmentu sú pre nás veľkým záväzkom.

Etické správanie </br>a riadenie

Etické správanie
a riadenie

V CRH (Slovensko) máme záväzok udržiavať najvyššiu úroveň firemného správania sa, systému, akým sa spoločnosť riadi a kontroluje. Riadime sa našim záväzkom ku kľúčovým hodnotám, ktorými sú integrita, čestnosť a dodržiavanie práva.

Komunity

Komunity

V CRH (Slovensko) veríme, že byť dlhodobo úspešným v trvalo udržateľnom podnikaní znamená vytvárať a udržiavať vynikajúce vzťahy a spoluprácu s prostredím, v ktorom pôsobíme a s ľuďmi, ktorí v ňom žijú: našimi zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi, susedmi, akcionármi a všetkými ostatnými zúčastnenými stranami.

Integrovaný manažérsky systém

Integrovaný manažérsky systém v CRH (Slovensko) a.s.

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Ďakujeme za Váš záujem!

O skupine CRH

Kde nás nájdete