Komunity

Chceme byť úspešní v prostredí, kde pôsobíme.

Komunity

V CRH (Slovensko) veríme, že byť dlhodobo úspešným v trvalo udržateľnom podnikaní znamená vytvárať a udržiavať vynikajúce vzťahy a spoluprácu s prostredím, v ktorom pôsobíme a s ľuďmi, ktorí v ňom žijú: našimi zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi, susedmi, akcionármi a všetkými ostatnými zúčastnenými stranami.

Vytvárame a zavádzame smernice a systémy, sledujeme ich dodržiavanie a zohľadňujeme spätnú väzbu od tých, s ktorými pri svojom podnikaní spolupracujeme.

Naši susedia a spoločenstvá

Naše podniky tvoria neoddeliteľnú súčasť komunít, v ktorých pôsobíme a kladieme veľký dôraz na citlivosť voči dobrým vzťahom, najmä tam, kde žijú komunity v bezprostrednej blízkosti našich závodov.

Na Slovensku sa usilujeme o dobré vzťahy a vzájomnú spoluprácu s obcami, mimovládnymi organizáciami, záujmovými skupinami a ľuďmi, v blízkosti ktorých sa naše cementárne nachádzajú. Komunikujeme s lokálnymi komunitami na rôznych úrovniach, vedieme aktívny dialóg s občanmi susediacich obcí. Týmto spôsobom udržiavame kontakt s našimi susedmi a tak získavame prehľad o ich skutočných potrebách. Okrem pravidelnej finančnej a materiálnej podpory miestnych rozvojových aktivít podporujeme rozvoj regiónov prostredníctvom grantov pre rozvoj obcí a ich obyvateľov v okolí Rohožníka a Turne nad Bodvou.

Zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca

Vzhľadom na miestny charakter CRH podnikov, väčšina dodávateľov sú miestni dodávatelia. Jednotlivé podniky získavajú suroviny a zdroje ako externe, tak aj interne z iných podnikov v rámci CRH. Normy pri zadávaní verejných zákaziek sú uplatňované v rámci celej skupiny na globálnej úrovni s osobitným zreteľom na ochranu ľudských a pracovných práv za nákupy v rozvojových regiónoch.

Spokojnosť zákazníkov

Spokojnosť našich zákazníkov a naša podnikateľská povesť sú životne dôležité pre náš ďalší úspech a rast.

 

Sme plne odhodlaní zlepšiť život komunít, ktorým slúžime.

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Ďakujeme za Váš záujem!

O skupine CRH

Kde nás nájdete