Ochrana životného prostredia

Životné prostredie

CRH (Slovensko) sa zameriava na dosahovanie najvyšších štandardov environmentálneho manažmentu vo všetkých oblastiach pôsobenia a proaktívne pristupuje k výzvam a príležitostiam, ktoré so sebou prinášajú klimatické zmeny.

Princípy environmentálnej politiky :

  • Byť v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a neustále zlepšovať našu rolu v oblasti environmentálneho riadenia smerom k najlepším dostupným postupom.
  • Zabezpečiť, aby naši zamestnanci a dodávatelia rešpektovali svoje povinnosti v oblasti životného prostredia.
  • Aktívne reagovať na výzvy a príležitosti v oblasti klimatických zmien.
  • Optimalizovať naše využívanie energií a všetkých zdrojov.
  • Podporovať ekologicky riadené inovácie produktov, procesov a nových obchodných príležitostí.
  • Byť dobrými susedmi v každej komunite, kde pôsobíme.


Environmentálny manažment :

Zodpovednosť za oblasť environmentálneho riadenia, dodržiavanie jeho princípov a dosahovanie cieľov v tejto oblasti, je súčasťou práce všetkých našich riadiacich pracovníkov a postupuje od líniových manažérov až po úroveň predstavenstva. Naše systémy environmentálneho manažmentu sú dobre zavedené a pravidelne kontrolované so zreteľom na najlepšie postupy z nášho odvetvia. Výmena skúseností a znalostí v rámci skupiny CRH hrá neoddeliteľnú úlohu v tomto procese.

Vzťah k životnému prostrediu :

Usilujeme sa o to, aby sme investovali do širokej škály zlepšovania životného prostredia všade tam, kde pôsobíme. Zlepšenia v oblasti výrobných podnikov zvyčajne zahŕňajú optimalizáciu pracovných procesov, zvyšovanie úrovne recyklácie, znižovanie produkcie odpadov, energetickú efektivitu a znižovanie emisií. Tento trvalý investičný program nás posúva smerom k najlepším postupom v našom priemyselnom odvetví vo všetkých týchto oblastiach. Vzhľadom k rozmanitosti našich podnikov, väčšina environmentálnych cieľov sa stanovuje na prevádzkovej úrovni spoločnosti. To, čo však spája všetkých, je náš spoločný cieľ - optimalizácia vplyvu na životné prostredie.


Ekologicky riadené inovácie produktov :

Ruka v ruke so záväzkom správať sa ako spoločensky zodpovedná firma, považujeme vývoj produktov, ktoré sú špecificky prospešné pre životné prostredie spolu so zlepšovaním ekologického profilu existujúcich produktov, ako významnú obchodnú príležitosť. Významné výhody pre životné prostredie aj pre podnikanie dosahujeme prostredníctvom recyklácie, znižovaním množstva odpadov a riadením zdrojov, ako aj využívaním alternatívnych surovín a alternatívnych palív.

Klimatické zmeny:

Naša spoločnosť uznáva, že zmena klímy je hlavnou výzvou, ktorej ľudstvo čelí, a tak sme odhodlaní hrať svoju úlohu pri vývoji praktických riešení na národnej, regionálnej aj globálnej úrovni. Rovnako ako ostatné zodpovedné subjekty v sektore stavebných materiálov, CRH je veľmi aktívna pri riešení problémov zmeny klímy prostredníctvom osobitných programov na znižovanie emisií CO2 vo svojich podnikoch na celom svete. CRH je hlavným členom iniciatívy Cement Sustainability Initiative (CSI) zo Svetovej obchodnej rady pre udržateľný rozvoj (WBCSD) a aktívne podporuje jeho priekopnícku prácu v rozvoji priemyselných riešení. Vo všetkých našich činnostiach bude v centre našej pozornosti zvyšovanie energetickej účinnosti a znižovanie emisií CO2. Vnímame zmeny klímy a nárast nákladov na energie ako dvojča inovatívnych hnacích síl do budúcnosti a sme si vedomí, že výzvy dneška sa môžu rýchlo stať príležitosťami zajtrajška.

Ochrana životného prostredia a najvyššie štandardy environmentálneho manažmentu sú pre nás v CRH (Slovensko) veľkým záväzkom. Naše závody využívajú najnovšie technológie, vďaka ktorým prispievame k ochrane životného prostredia. Cementáreň v Rohožníku je toho príkladom. Pri výrobe cementu šetrným spôsobom ročne spracuje až 200.000 ton odpadu. Zhodnotenie odpadu v cementárenských peciach je po recyklácii považované za najekologickejšie využitie odpadu. Okrem toho, že nachádzame zmysluplné využitie odpadu, šetríme touto cestou aj prírodné zdroje palív a redukujeme celkové množstvo emisií vrátane emisií CO2

Cementáreň v Rohožníku uviedla v roku 2015 do trvalej prevádzky elektráreň, ktorá využíva odpadové teplo z cementárskej pece v Rankinovom cykle s výkonom 4,9 MW, čím nepriamo znižuje emisie CO2. Aktuálne rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ohľadom taríf za prístup do miestnej distribučnej sústavy nájdete tu.

Technické podmienky miestnej distribučnej sústavy CRH (Slovensko) a.s. závod Rohožník

Štandard kvality 2017 dodávka

Štandard kvality 2017 distribúcia

Ochrana životného prostredia a najvyššie štandardy environmentálneho manažmentu sú pre nás veľkým záväzkom.

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Ďakujeme za Váš záujem!

O skupine CRH

Kde nás nájdete