Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Informative note with regard to personal data processing (privacy statement)
CRH (Slovensko) a.s. collects personal data, when voluntarily submitted via web page or otherwise provided by visitors, customers and/or other people. These data are used for purposes for which were provided and also in particular for purposes of mutual communication, advertising, marketing, processing of job applications, creation of databases and publication, and that within company CRH (Slovensko) a.s. or within the CRH Group worldwide.
Pls. take a note that by providing your personal data you agree with processing and using of your personal data and you grant your explicit consent to the company CRH (Slovensko) a.s. with processing of personal data provided by you via web page or otherwise provided for indefinite period until revoked, and that for the purposes of data processing in the information system of the company CRH (Slovensko) a.s. and to provide and make such data accessible to other entities belonging in time of their providing or making such data accessible to the CRH Group (company CRH plc, Dublin, Ireland and all its directly or indirectly owned or controlled companies) and their contracted advisers, including transfer to countries that do not guarantee the same or an adequate level of personal data protection.


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
CRH (Slovensko) a.s. spracováva osobné údaje, ktoré sú dobrovoľne poskytnuté cez webovú stránku alebo inak poskytnuté návštevníkmi, zákazníkmi alebo inými osobami. Tieto osobné údaje sú využívané na účely, za účelom ktorých boli poskytnuté a tiež najmä na účely vzájomnej komunikácie, reklamy, marketingu, spracovania žiadostí o zamestnanie, vytvorenia databázy a zverejnenia, a to v rámci spoločnosti CRH (Slovensko) a.s. alebo v rámci celosvetovej skupiny CRH Group.
Prosím zoberte na vedomie, že poskytnutím svojich osobných údajov súhlasíte so spracovaním a používaním svojich osobných údajov a udeľujete výslovný súhlas spoločnosti CRH (Slovensko) a.s. na spracovanie Vami poskytnutých osobných údajov cez webovú stránku alebo inak poskytnutých na neurčitú dobu až do odvolania, a to na účely ich spracovania spoločnosťou CRH (Slovensko) a.s. vo vlastnom informačnom systéme a ich poskytnutia a sprístupnenia osobám patriacim v čase ich poskytnutia alebo sprístupnenia do skupiny CRH Group (spoločnosť CRH plc, Dublin, Írsko a všetky ňou priamo alebo nepriamo vlastnené alebo ovládané spoločnosti) ako aj ich zmluvným poradcom; vrátane ich prenosu do krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Ďakujeme za Váš záujem!

O skupine CRH

Kde nás nájdete